คนที่มีสมุดบัญชี ออมสินแจก 500 พร้อมบัตรประชาชน เข้ารับสิทธิ์ได้แล้ว

ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 500 สามารถเอาสมุดไปปรับอัฟเดจได้แล้ว ว่าใครได้บ้าง เนื่องจากเป็นการฉลองครบรอบ 109 ปี ของธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน แจกเงิน 500 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี การก่อตั้งธนาคารออมสิน ผู้สนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของขวัญมูลค่า 500 บาท จากธนาคารออมสิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 109 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน
ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนของบุคคลที่มีหมายเลขประจำตัวที่กำหนด

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ธนาคารจะฝากเงินเริ่มต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการชำระเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเด็กแรกเกิดตามประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรในอนาคต นอกจากเงิน 500 บาท ธนาคารยังส่งกระป๋องครบรอบ 109 ปี เพียงฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป
คุณก็จะได้กระปุกออมสินอายุ 109 ปี (คนละ 1 กระป๋อง) การจองมีจำนวนจำกัด นอกจากการฉลองครบรอบ 109 ปีของการฝากเงินพิเศษและการบริจาคชีวิตและครอบครัว…
VDO ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 500