แจ้งเงื่อนไข กรุงไทย ให้ยืม 10,000 กดรับสิทธิ์ได้แล้วผ่านแอปฯ

กรุงไทยให้ยืม 10,000 กดรับสิทธิ์ได้แล้ว ได้ทุกอาชีพ อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ หลังจากกรุงไทยได้เปิดตัวสินเชื่อให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก กู้ง่าย ผ่อนสบายๆ ไม่ต้องค้ำ แถมอนุมัติไว จึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร
สินเชื่ อสิบหมื่น บริการสินเชื่ อให ม่ จากทาง ธนาค ารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค าร

โดยเป็นสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการเเอปถุงเงิน

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เเละมีธุรกร รมผ่านเเอป Krungthai Next ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท

สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บ าท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

– ทำสัญญา เเละตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

– วงเงิ นกู้สูงสุด 500,000 บ าท

– กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท

* ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลู กค้ าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เเละเป็นลู กค้ า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

– เปิ ดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

เเละมีการทำธุรก ร รมครั้งล่ าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่ อ

– มีธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

– ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

อัตร าดอกเบี้ย

– อัตร าดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– สูตรการคํานวณอัตร าดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

( เงิ นต้นของค่ างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตร าดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ลู กค้ า สามารถเข้าไปดูร ายละเอียดได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

ขอบคุณข่าว : จากธนาคารกรุงไทย